ISLAM DAN IHSAN

2. Islam

Islam menurut bahasa adalah senantiasa tunduk, patuh dan menyerah kepada Allah lahir maupun batin dengan melaksanakan perintah-perintahNya dan menjauhi segala larangannya.

a. Rukun Islam

Menurut bahasa rukun artinya dasar, pokok, atau tiang. Rukun Islam dapat diartikan dengan pokok-pokok ajarran Islam.

Rukn Islam ada 5, yaitu :

  1. Mengucapakan dua kalimat syahadat

yaitu mengucapkan syahadat tauhid (لا اله الا الله) dan

syahadat Rasul  محمد رسول الله

 

 

  1. Mendirikan sholat yang 5 waktu

Yaitu :

a. zhuhur 4 raka’at                  c. Maghrib 3 raka’at                 e. Subuh 2 raka’at

b. Ashar 4 raka’at                    d. Isya 4 raka’at

jumlah seluruh raka’at dalam shalat lima waktu adalah 17 raka’at.

  1. Membayar zakat

Zakat ada dua macam yaitu zakat Fitrah (jiwa) dan zakat Maal (harta) orang yang wajib mengeluarkan zakat disebut Muzakki dan orang yang berhak menerima zakat disebut Mustahik. Mustahik zakat ada 8 golongan :

 

Yaitu orang yang tidak punya harta dan tidak mampu memenuhi kebutuhan poko sehari-hari

 

Yaitu orang yang dapat berusaha tetapi tidak mampu mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari

 

Yaitu petugas yang mengumpulkan dan menyalurkan zakat

 

Yaitu orang yang baru masuk Islam atau orang yang masih lemah imannya

 

 

Yaitu orang yang mempunyai hutang untuk kebaikan/kebutuhan pokok tetapi tidak mampu membayarnya

 

Yaitu orang-orang yang berjuang demi tegaknya adama Allah, seperti para Da’I, ustadz, guru-guru agama dan lain-lain.

 

Yaitu orang yang bepergian jauh untuk hal-hal yang di bolehkan dan kehabisan ongkos atau bekal.

  1. Berpuasa di bulan Romadhon
  2. Pergi haji bila mampu.

3. IHSAN

Menurut bahasa kata “ihsan” artinya “kebaikan” atau berbuat baik. Dan orang yang berbuat ihsan disebut MUHSIN. Adapun yang dimaksud dengan perbuatan baik disini adalah perbuatan baik menurut Allah dan RasulNya. Dengan kata lain seseorang dapat dikatakan baik apabila perbuatannya adalah bentuk kepatuhan dan ketaataan kepada Allah dan RasulNya.

Ihsan menurut islam adalah Ikhlas, yaitu beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah karena sekalipun kita tak dapat melihat Allah, maka Allah pasti melihat kita.

 

Iman, Islam dan Ihsan pada dasarnya adalah satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan satu sama lain. Karena jika dipisahkan, maka masing-masing dari 3 rukun agama itu tidak akan member manfaat apapun kepada pemeluknya. Sebab iman merupakan penanaman akan aqidah yang kokoh yang menjadi syarat diterimanya ibadah atau amal perbuatan manusia. Sedangkan Islam adalah landasan ajaran yang benar dalam rangka pembuktian keimanan seseorang. Dan Ihsan adalah gambaran ketulusan dan keikhlasan serta kesungguhan seseorang dalam beribadah kepada Allah SWT. Sekaligus untuk menumbuhkan akhlakul karimah seseorang dalam rangka menjalin hubungan baik kepada Allah (hablum Minallah), hubungan baik kepada sesama manusia (hablum Minannas) dan kepada alam sekitar.

Orang yang telah mampu mengumpulkan dan mengamalkan 3 rukun agama tersebut maka ia akan mendapat julukan sebagai :

1. Muttaqi (orang bertaqwa)

Yaitu julukan bagi orang yang taqwa dan taat dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi laranganNya, serta mampu menjaga diri dari melakukan perbuatan dosa.

2. Muhsin (orang yang berbuat baik)

Yaitu orang yang selalu bersedia berbuat baik untuk orang lain dan rela berkorban untuk orang lain.

3. Mukhlish (orang yuang ikhlas)

Yaitu orang yang senantiasa ikhlas dalam setiap amalnya, setiap kali berbuat baik kebaikannya hanya karena Allah dan untuk Allah. Tidak berharap balasan dari makhluk apalagi pujian.

4. Muqhsith (orang yang adil)

Yaitu orang yang mampu bersikap adil dalam setiap ucapan dan tindakannya

5. Shobir (orang yang sabar)

Yaitu tabah dan ulet dalam berusaha, tidak mudah putus asa, dan selalu menerima apapun keputusan Allah.

6. Mutawakkilin (orang yang bertawakkal)

Yaitu orang yang senantiasa beriktiar dan berusaha untuk mendapatkan yang di inginkannya dengan sungguh-sungguh berusaha, berdo’a dan mneyerahkan hasil akhirnya hanya kepada Allah.

7. Tawwab (orang yang banyak taubat)

Yaitu orang-orang yang jika berbuat salah dan khilaf segera bertaubat dengan menyesali perbuatannya itu, meminta ampun kepada Allah dan berjanji dalam hati tidak akan mengulangi perbuatan itu.

8. Mutathohhir

Yaitu orang yang selalu membina kehidupan yang bersih, indah dan rapi, baik diri sendiri, keluarga dan lingkungannya.

 

Advertisements

About Anshori Mujahid

Pemuda yang bercita-cita menjadi bagian dari syuhada, pembela islam dari fitnah kaum kuffar dan munafiq, lahir bertepatan dengan sehari sebelum runtuhnya khilafah Utsmaniyah, khilafah islam terakhir.
This entry was posted in AQIDAH. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s